Avís important:  SI US PLAU LLEGIU AMB ATENCIÓ ELS SEGÜENTS TERMES I CONDICIONS.

Els serveis oferts per rutas600barcelona seran d’acord amb els termes expressats en les presents condicions.

El fet d’efectuar una reserva de servei (per telèfon, correu electrònic o qualsevol altre mitjà) implica el coneixement i acceptació sense restriccions de les presents condicions generals per part del client.

Termes i condicions:

1. Condicions del servei: El servei ofert per rutas600barcelona no és un servei de lloguer de vehicles de motor, si no un servei de representació, imatge i publicitat. L’àmbit d’aquest servei és el de proporcionar una imatge representativa i atorgar drets d’imatge del vehicle per ser fotografiat o filmat dins el desenvolupament d’esdeveniments privats i socials, publicitaris, de negocis, cinematogràfics, etc. Per tant no queda subjecte a la reglamentació que afecti a un servei de lloguer de vehicles públic ni privat.

No obstant això, el vehicle podrà transportar persones dins de l’estricte coneixement i acceptació d’aquestes condicions generals. És per això que el contractant renuncia a exercir qualsevol reclamació judicial fora de l’àmbit d’aquestes condicions i renuncia expressament a iniciar qualsevol altre tipus de reclamació més enllà de la devolució dels imports abonats.

2. Tarifes: Els preus inclouen la recollida de la persona o persones en el lloc designat a l’hora acordada i la realització dels recorreguts establerts en el temps pactats dins de Catalunya.

3. Forma de pagament: Qualsevol forma de pagament del servei acordada prèviament entre les parts interessades serà acceptada.

4. Assegurança: Tots els vehicles disposen d’assegurança obligatòria vigent.

5. Estat dels vehicles: Els vehicles es troben al dia de totes les inspeccions tècniques, permisos i tractaments mecànics preventius tant legals com opcionals que són portats al dia per tal de garantir la fiabilitat i seguretat dels mateixos.

6. Límit de responsabilitat:

6.1 En cas d’avaria o accident que impedeixin el començament o la continuació del servei  i/o suposin una immobilització del mateix, es realitzaran les gestions oportunes per començar o continuar el servei amb un altre vehicle similar o bé la cancel·lació del servei. En aquest cas, el client tindrà dret únicament a la devolució de l’import ja abonat. Fora d’aquests termes, el prestador del servei no assumeix cap altra responsabilitat i el client renuncia expressament a iniciar qualsevol altre tipus de reclamació més enllà de la devolució dels imports recollits en aquest punt.

6.2 Qualsevol conducta que pugui posar en perill el normal desenvolupament del servei i per tant als ocupants o al vehicle (ja sigui a l’interior del vehicle o a terceres persones) serà causa de finalització immediata del servei o del no començament del mateix i no es tornaran els imports ja efectuats per a la realització del servei.

6.3 Rutas600barcelona té plena potestat en modificar el recorregut i la seva durada prèviament establerts, per qualsevol causa pròpia o aliena a rutas600barcelona com pot ser: Impossibilitat de passar o parar per un lloc prèviament acordat a causa d’obres, manifestacions, accidents, condicions meteorològiques, excés de trànsit en aquest punt o qualsevol altre motiu.

6.4 L’experiència reservada podrà ser prestada, per causa major, amb un altre vehicle de característiques similars a l’ofert inicialment, podent variar any, marca, model, color i altres característiques sense que això afecti les condicions de l’experiència. Per tant el color, any i altres característiques de la unitat mostrades en les fotografies, no suposen obligació contractual.

7. General:

7.1 Qualsevol causa, incloses però no limitades a les d’accident, avaria, malaltia, etc, que impossibilitin l’inici o continuació del servei per part de l’empresa, el client tindrà dret al reemborsament de les quantitats lliurades a compte per ell; sent aquesta l’única responsabilitat per part de l’empresa. Un cop iniciat el servei, i entenent com a inici la presentació del vehicle en el lloc i hora acordat, s’aplicarà el punt 6 del present contracte.

7.2 No es permeten animals en el vehicle.

7.3 Els menors d’edat i que facin menys de 1,35m d’alçada han d’avisar amb un mínim de 72 h d’antelació perquè rutas600barcelona pugui adequar un seient especial perquè aquesta persona pugui participar en el event. Si s’avisa amb menys de 72 h d’antelació, rutas600barcelona no pot assegurar que disposi del dispositiu adequat perquè aquesta persona pugui anar al cotxe. En aquest cas no podrà participar en el servei.

7.4 No es pot  portar cap tipus de materials perillosos, tòxics o inflamables en el vehicle.

7.5 No es pot portar equipatge que sobrecarregui el vehicle.

7.6 rutas600barcelona pot utilitzar les fotografies de les experiències facilitades pels usuaris o obtingudes per altres mitjans per publicar-les a la seva web, Facebook o altres suports.

7.7 rutas600barcelona es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions de servei.

8. Cancel·lació de reserves:

8.1 Si un client cancel·la una reserva fins 72 h abans de la realització del servei, té dret a la devolució dels imports prèviament abonats.
Si la cancel·lació es produeix quedant menys de 72 h per a la realització del servei, rutas600barcelona té dret a no retornar els imports prèviament abonats.

8.2 Si rutas600barcelona considera que les condicions meteorològiques no són les adequades per a la realització del servei, pot cancel·lar el començament o continuació del servei ja contractat i posposar-lo a una posterior prestació del mateix. S’ha d’acordar en aquest cas amb el client, la devolució de l’import ja abonat pel client o l’ajornament del servei a una altra data.

8.3 El client ha d’assegurar-se de no portar cap de les seves pertinences en el vehicle durant la prova. En cas de portar alguna pertinença, ho fa per compte i risc propi. Rutas600barcelona no assumeix cap responsabilitat respecte de qualsevol pèrdua o dany sobre les esmentades pertinences.

9. ARBITRATGE I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES:

Si sorgeix alguna controvèrsia entre rutas600barcelona i el client en relació amb el servei a prestar o ja prestat, han de resoldre-ho entre ells arribant a un acord cordial que satisfaci les dues parts.

El client reconeix haver llegit i acceptat aquestes condicions.