“PROTECCIÓ DE DADES”

Rutas600Barcelona està especialment sensibilitzada en la protecció de dades dels USUARIS dels serveis als quals accedeix a través de la web. Mitjançant la present Política de Privacitat (en endavant, la Política) Rutas600Barcelona informa els USUARIS del lloc web: www.rutas600.com del tractament i usos als que es sotmeten les dades de caràcter personal que es recullen a la web, amb la fi que decideixin, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Rutas600Barcelona es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb el fet d’adaptar-la a les novetats legislatives, criteris jurisprudents, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en aquesta serà anunciada amb la deguda antelació, amb la finalitat que tinguis un bon coneixement del seu contingut.

Alguns serveis oferts en el portal poden contenir condicions particulars amb previsió en matèria de protecció de dades personals. D’aquests pots informar-te en els corresponents apartats.

TITULARITAT DEL TRACTAMENT
En dites suposades, les dades recaptades per Rutes600Barcelona seran incorporades a fitxers amb titularitat de Rutas600Barcelona, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

USOS I FINALITATS
La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals és la gestió, prestació i personalització dels serveis i continguts que el mateix USUARI utilitzi i de la que s’informarà en cada apartat.

COMUNICACIÓ DE LES DADES
Les dades recaptades a través de la web només seran cedides en aquells casos en què expressament s’informi d’això a l’USUARI.

ACTUALIZACIÓ DE LES DADES
Amb la finalitat de que les dades que tenim en les nostres bases de dades sempre corresponguin a la teva situació real, hauràs de mantenir-les actualitzades, bé actualitzant-les tu directament en els cas en què això sigui possible, bé comunicant-ho al departament corresponent.

UTILIZACIÓ DE COOKIES
Amb l’objecte de protegir la intimitat dels usuaris de la nostra web, Rutas600Barcelona informa en tot moment de la nostra política de cookies.

SEGURETAT EN LES DADES
Rutas600Barcelona a adoptat en el seu sistema d’informació, les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

DRETS DELS USUARIS
En tot moment podràs accedir a les dades, rectificar, cancel·lar i en si és el cas, oposar-te al seu tractament:
A) enviant un e-mail a la següent adreça de correu electrònic: info@rutas600.com

B) per carta certificada enviada al domicili C/ Escorial 175 bis baixos 08024 Barcelona

Més informació en la Agencia Española de Protección de Datos:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php